โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง30243      ชื่อวิชา : พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์      ห้องเรียน : 122      วัน/คาบ : พฤ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45685   นาย ณภัทร สุระเเสน 6 11 Fri, 10 May 2019 13:00:51 +0700
2 45856   น.ส. ธัญญารัตน์ เทพศิลป์ 6 11 Fri, 10 May 2019 13:01:04 +0700
3 45864   น.ส. ภัทราพร วังใย 6 16 Fri, 10 May 2019 13:01:48 +0700
4 45909   น.ส. พันธิภา สิทธิน้อย 6 16 Thu, 16 May 2019 10:13:59 +0700
5 45933   นาย รัชตะ คำพิทำ 6 10 Fri, 10 May 2019 13:00:29 +0700
6 45950   น.ส. ปาณิสรา คำจำปา 6 12 Fri, 10 May 2019 13:01:56 +0700
7 45958   น.ส. สุพิชญ์สินี คำโพธิ์ 6 10 Fri, 10 May 2019 13:00:16 +0700
8 45961   น.ส. อชิรญา ณ ทุ่งฝาย 6 10 Fri, 10 May 2019 13:00:42 +0700
9 45979   นาย ปุณยวีร์ แพนพันธ์อ้วน 6 13 Fri, 10 May 2019 13:00:33 +0700
10 45993   น.ส. ทักษิณา มะโนพันธ์ 6 14 Thu, 16 May 2019 10:53:46 +0700
11 45994   น.ส. ทิพยรัตน์ จินะการ 6 12 Fri, 10 May 2019 13:00:36 +0700
12 46002   น.ส. เมธาวี จันทร์ต๊ะวงค์ 6 12 Fri, 10 May 2019 13:00:26 +0700
13 46004   น.ส. วรัญญา บุญมี 6 12 Fri, 10 May 2019 13:00:33 +0700
14 46009   น.ส. อรัชพร ขาวอ่อน 6 10 Fri, 10 May 2019 13:00:16 +0700
15 46103   น.ส. โสภาภรณ์ เตชนันต์ 6 10 Fri, 10 May 2019 13:01:20 +0700
16 46117   นาย ภพธรรม บุญทาหมั้น 6 12 Fri, 10 May 2019 16:05:52 +0700
17 46140   น.ส. เนตรชนก คำธิ 6 10 Thu, 16 May 2019 10:36:37 +0700
18 46144   น.ส. ภัทรวดี แก้วบุญปั๋น 6 10 Fri, 10 May 2019 13:00:49 +0700
19 48549   นาย  สุกฤษฏิ์ เชื้อแก้ว 6 13 Fri, 10 May 2019 13:01:48 +0700
20 48575   นาย โกสินทร์ แก้วธิดา 6 12 Fri, 10 May 2019 13:00:30 +0700