โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ศ30205      ชื่อวิชา : วาดเส้นสถาปัตย์      ห้องเรียน : ศิลปะ 4      วัน/คาบ : อ89

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46473   นาย ภูริบดินทร์ สมคะเน 5 13 Tue, 28 May 2019 14:57:22 +0700
2 46592   น.ส. พิชญา สิงหฤกษ์ 5 11 Mon, 13 May 2019 13:05:12 +0700
3 46624   น.ส. กัลยกร วิจิตรยืนยง 5 11 Mon, 13 May 2019 13:04:21 +0700
4 46638   น.ส. เพ็ญพิชชา ไชยศรี 5 12 Mon, 13 May 2019 13:04:29 +0700
5 46643   น.ส. ศวิตา อินประสิทธิ์ 5 15 Mon, 13 May 2019 13:06:00 +0700
6 46769   น.ส. นีรชา จอมอินตา 5 11 Mon, 13 May 2019 13:04:22 +0700
7 46881   นาย ณัฐภูมิ วีละน้อย 5 12 Fri, 31 May 2019 09:30:33 +0700
8 46892   นาย วรเมธ คำภิโล 5 16 Mon, 13 May 2019 13:10:58 +0700
9 46893   นาย วิธวินท์ ธิปทา 5 13 Mon, 13 May 2019 13:11:03 +0700
10 46904   น.ส. จิราวรรณ หาญฟ้าเลื่อน 5 11 Mon, 13 May 2019 13:02:22 +0700
11 47080   น.ส. กัญญาภัค คะสะธรรม 5 12 Mon, 13 May 2019 13:06:54 +0700
12 49324   นาย ธีรพัทธ์ เชื้อบุญมี 5 13 Mon, 13 May 2019 13:11:37 +0700
13 49340   นาย ณัฐภัทร จักรคำ 5 16 Mon, 13 May 2019 13:11:13 +0700