โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ศ30204      ชื่อวิชา : วาดเส้น - ทิวทัศน์      ห้องเรียน : ลานศิลป์ 2      วัน/คาบ : อ89

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46365   นาย กิตติภพ โสภะ 5 14 Mon, 13 May 2019 13:03:08 +0700
2 46487   น.ส. ณัฐชา หมูแก้ว 5 14 Mon, 13 May 2019 13:01:13 +0700
3 46492   น.ส. ปณิตตรา ทูนแก้ว 5 15 Mon, 13 May 2019 13:02:32 +0700
4 46551   น.ส. สุชาวดี มาลีบุตร 5 14 Mon, 13 May 2019 13:03:31 +0700
5 46655   นาย ภัทรนนท์ ชูเรืองฤทธิ์ 5 11 Mon, 13 May 2019 13:02:53 +0700
6 46691   น.ส. อรุชา ไชยองค์การ 5 11 Mon, 13 May 2019 13:02:59 +0700
7 46779   น.ส. สกุลรัตน์ ศิริวัฒนไพบูลย์ 5 15 Mon, 13 May 2019 13:01:12 +0700
8 46812   น.ส. ณัฐณิชา พิมพะสาลี 5 12 Mon, 13 May 2019 13:00:56 +0700
9 46828   น.ส. ศุภสุตา ไชยชนะ 5 14 Mon, 13 May 2019 13:00:54 +0700
10 46874   น.ส. วิลาสินี ปีบ้านใหม่ 5 15 Mon, 13 May 2019 13:04:04 +0700
11 46875   น.ส. สริตา พิมวาปี 5 15 Mon, 13 May 2019 13:02:04 +0700
12 49335   น.ส. ณรัก กาวิโล 5 15 Mon, 13 May 2019 13:01:53 +0700