โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ศ30203      ชื่อวิชา : วาดเส้นคนเหมือน      ห้องเรียน : ศิลปะ 2      วัน/คาบ : อ89

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46490   น.ส. ตรีรดา วงศ์สรรเสริญ 5 13 Mon, 13 May 2019 13:03:32 +0700
2 46542   น.ส. ธนภรณ์ ปิงแก้ว 5 14 Mon, 13 May 2019 13:00:20 +0700
3 46695   นาย กิตติพศ วงศ์กาปิน 5 13 Mon, 13 May 2019 13:10:02 +0700
4 46702   นาย ธนวัฒน์ ใจโต 5 16 Mon, 13 May 2019 13:08:08 +0700
5 46754   นาย รัฐภูมิ วงศ์ใหญ่ 5 15 Mon, 13 May 2019 13:11:04 +0700
6 46783   น.ส. อารยา ผัสดี 5 14 Mon, 13 May 2019 13:02:07 +0700
7 46840   นาย พศุตม์ ลาภมาก 5 16 Mon, 13 May 2019 15:36:16 +0700
8 46850   นาย อภิชาติ เด่นไชยรัตน์ 5 13 Mon, 13 May 2019 13:35:21 +0700
9 46851   นาย อภิสิทธิ์ ทวีบุญ 5 11 Mon, 13 May 2019 13:10:39 +0700
10 46872   น.ส. ลดา พจนาเทพารักษ์ 5 11 Mon, 13 May 2019 13:04:56 +0700
11 46906   น.ส. ธัญยธรณ์ ตุ้ยชัย 5 16 Mon, 13 May 2019 13:02:22 +0700
12 46915   น.ส. พิมพ์ชนก ใจตาบุตร 5 13 Mon, 13 May 2019 13:17:27 +0700
13 47083   น.ส. ณัฏฐชา ยะเปียง 5 13 Mon, 13 May 2019 13:04:26 +0700