โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ว30230      ชื่อวิชา : หัวข้อเลือกสรร      ห้องเรียน : ค.1      วัน/คาบ : อ89

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46277   นาย ธรรศกร เตชธรรมวรรต 5 12 Sat, 18 May 2019 18:24:23 +0700
2 46793   นาย ต้นกล้า แต้มคม 5 11 Mon, 13 May 2019 13:08:28 +0700
3 46832   นาย ฐิติภัทร วาสนา 5 11 Mon, 13 May 2019 13:04:29 +0700
4 47068   นาย ณัฐสิทธิ์ วิ่งเร็ว 5 11 Mon, 13 May 2019 13:08:24 +0700
5 49323   นาย ธนัช ภูพวงประทุม 5 13 Mon, 13 May 2019 16:01:23 +0700