โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ฝ20201      ชื่อวิชา : ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน(ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส)      ห้องเรียน : 343      วัน/คาบ : อ89

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46445   น.ส. เนตรนรี ยิ้มศรี 5 13 Mon, 13 May 2019 13:04:28 +0700
2 46552   น.ส. สุดารัตน์ นาชัยเวียง 5 16 Mon, 13 May 2019 14:13:38 +0700
3 46565   นาย ธีรภัทร เนตรรัศมี 5 13 Mon, 13 May 2019 13:00:12 +0700
4 46580   น.ส. เจนจิรา สินมา 5 13 Mon, 13 May 2019 13:03:08 +0700
5 46582   น.ส. ชุติกาญจน์ ฟูจา 5 13 Mon, 13 May 2019 13:03:07 +0700
6 46602   นาย กฤชเชาว์ ภูวิจิตร์ 5 11 Mon, 13 May 2019 13:05:14 +0700
7 46610   นาย บัณฑิต แซ่โต๋ว 5 13 Mon, 13 May 2019 13:20:30 +0700
8 46619   นาย ศุภัช ผลศรีนาค 5 15 Tue, 28 May 2019 14:52:19 +0700
9 46631   น.ส. ธัญพร อิทธิชัยพล 5 15 Mon, 13 May 2019 13:00:36 +0700
10 46838   นาย นพรัตน์ อูบตุ้ย 5 13 Mon, 13 May 2019 13:00:28 +0700
11 46859   น.ส. ชาลิสา สง่าศรี 5 15 Mon, 13 May 2019 13:00:32 +0700
12 49333   นาย ณัฐภูมิ ปิ่นน้อย 5 15 Mon, 13 May 2019 13:02:22 +0700
13 49334   น.ส. ชนิตา นันยะ 5 15 Mon, 13 May 2019 13:13:23 +0700