โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : จ30204      ชื่อวิชา : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน)      ห้องเรียน : 645      วัน/คาบ : อ89

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46516   นาย ธนภัทร วงค์คำ 5 16 Mon, 13 May 2019 13:00:08 +0700
2 46528   นาย วุฒิวัฒน์ วงศ์สถิตย์ดี 5 13 Mon, 13 May 2019 13:03:11 +0700
3 46549   น.ส. ศิรประภา สินธุวาทิน 5 14 Mon, 13 May 2019 13:00:51 +0700
4 46553   น.ส. อรณิชา มูลใจ 5 14 Mon, 13 May 2019 13:07:00 +0700
5 46724   น.ส. นัติฤทัย อัมภิวงศ์ 5 16 Mon, 13 May 2019 13:05:12 +0700
6 46770   น.ส. ปัณณพร บุญเกิด 5 16 Mon, 13 May 2019 13:09:55 +0700
7 46825   น.ส. รชฏ วรสิริธาดา 5 16 Mon, 13 May 2019 13:03:50 +0700
8 46866   น.ส. บัณฑิตา พนัสจุฑาบูลย์ 5 16 Mon, 13 May 2019 13:03:06 +0700
9 46916   น.ส. ฟาริกา ธรรมเลิศ 5 16 Mon, 13 May 2019 13:08:06 +0700
10 46921   น.ส. สุประวีณ์ มโนวรรณากุล 5 16 Mon, 13 May 2019 13:06:26 +0700
11 46976   นาย ปัณณธร สุทธนู 5 12 Mon, 13 May 2019 13:13:24 +0700
12 46982   นาย อดัมแอลเลน แมนดิโก 5 12 Mon, 13 May 2019 13:18:46 +0700
13 47075   น.ส. ณิชารีย์ ศรีจันทร์ดร 5 16 Mon, 13 May 2019 13:17:39 +0700