โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง30298      ชื่อวิชา : งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว      ห้องเรียน : 925      วัน/คาบ : อ89

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46598   น.ส. สิริวิมล ใจแก้ว 5 11 Mon, 13 May 2019 13:04:32 +0700
2 46742   นาย ชญานิน ปละอุด 5 14 Tue, 21 May 2019 13:40:18 +0700
3 47067   น.ส. ฐิติกานต์ ดำจ่าง 5 11 Mon, 13 May 2019 13:05:10 +0700
4 49344   นาย รัฐชานนท์ ก๋องแก้ว 5 16 Tue, 21 May 2019 13:40:44 +0700