โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง30271      ชื่อวิชา : ประดิษฐ์ของชำร่วย      ห้องเรียน : 924      วัน/คาบ : อ89

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46085   น.ส. กมลรัตน์ พรินทรากูล 5 14 Mon, 13 May 2019 13:00:14 +0700
2 46506   น.ส. อมิตา บางหลวง 5 13 Mon, 13 May 2019 13:01:02 +0700
3 46594   น.ส. ภิรัญญาพร ใจจันทร์ 5 12 Mon, 13 May 2019 13:01:02 +0700
4 46670   น.ส. เกศวรินทร์ วิลัยราช 5 12 Mon, 13 May 2019 13:00:28 +0700
5 46673   น.ส. ชลธิดา อินต๊ะรักษา 5 12 Mon, 13 May 2019 13:01:02 +0700
6 46682   น.ส. ปาริชาต อินทร์ประสิทธิ์ 5 13 Fri, 24 May 2019 12:05:21 +0700
7 46683   น.ส. ภัทริกา โนเเก้ว 5 12 Mon, 13 May 2019 13:01:01 +0700
8 46768   น.ส. นาฏนารี คำห้วยหาร 5 12 Mon, 13 May 2019 13:01:01 +0700
9 46809   น.ส. ขัตติยา เปล่งสินวัฒนา 5 13 Mon, 13 May 2019 13:02:22 +0700
10 46858   น.ส. ชลธิชา โวหาร 5 13 Mon, 13 May 2019 13:00:20 +0700
11 46988   น.ส. ณัฐณิชา ตันหราพันธุ์ 5 12 Mon, 13 May 2019 13:00:12 +0700
12 47061   น.ส. กัลย์สุดา แก้วคำมูล 5 12 Mon, 13 May 2019 13:00:59 +0700
13 49384   น.ส. นลิน เธอจันทึก 5 13 Mon, 13 May 2019 13:00:50 +0700