โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ศ21211      ชื่อวิชา : ดนตรีพื้นเมือง 1      ห้องเรียน : ดนตรีไทย      วัน/คาบ : อ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49586   ด.ญ. กันต์ฤทัย บุญเกิด 1 4 Mon, 13 May 2019 09:17:39 +0700
2 49637   ด.ญ. ฑิตาพร สุตาคำ 1 5 Mon, 13 May 2019 09:19:56 +0700
3 49706   ด.ช. ชิติกร ต้อนรับ 1 7 Wed, 15 May 2019 10:30:42 +0700
4 49729   ด.ญ. กุลธิดา วงศ์แก้ว 1 7 Tue, 28 May 2019 10:32:42 +0700
5 49735   ด.ญ. ดลฤทัย จิตธำรงสิริกุล 1 7 Tue, 28 May 2019 10:35:43 +0700
6 49736   ด.ญ. นภัสสินี ทองคำฟู 1 7 Mon, 13 May 2019 10:51:10 +0700
7 49799   ด.ช. ธนพงศ์ อินฟากท่า 1 9 Mon, 13 May 2019 10:33:54 +0700
8 49838   ด.ช. จตุธรรม ปาสิงห์ 1 10 Fri, 17 May 2019 14:06:29 +0700
9 49844   ด.ช. ธนกร ของเดิม 1 10 Wed, 15 May 2019 16:36:15 +0700
10 49878   ด.ญ. อภิชญา ราชนำปน 1 10 Mon, 13 May 2019 09:07:09 +0700
11 49982   ด.ช. ลัทธพล กรรเชียง 1 13 Mon, 13 May 2019 10:01:55 +0700
12 50012   ด.ญ. ศุภาวิชญ์ บูรพา 1 13 Mon, 13 May 2019 09:26:31 +0700