โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง30264      ชื่อวิชา : อาหารอบ      ห้องเรียน : คหกรรม1      วัน/คาบ : อ89

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46433   น.ส. จุฑามาศ ทองสุข 5 15 Tue, 21 May 2019 13:46:42 +0700
2 46523   นาย ภาณุวิชญ์ พลอยแย้ม 5 15 Mon, 13 May 2019 13:00:19 +0700
3 46657   นาย ภูมิณัฐ ปันทะ 5 14 Mon, 13 May 2019 13:00:21 +0700
4 46667   นาย อาทิตย์ ธีรวรุตม์ 5 14 Mon, 13 May 2019 13:00:37 +0700
5 46721   น.ส. ณัฐณิชา ณ คำ 5 11 Mon, 13 May 2019 13:01:34 +0700
6 46729   น.ส. ภูษณิศา อินดาวงศ์ 5 11 Mon, 13 May 2019 13:02:07 +0700
7 46731   น.ส. รักษิณา แดงช่วง 5 14 Tue, 21 May 2019 09:21:27 +0700
8 46750   นาย พลกฤต เทพนามวงค์ 5 14 Mon, 13 May 2019 13:00:48 +0700
9 46772   น.ส. พัชราภรณ์ ดวงใจ 5 11 Mon, 13 May 2019 13:01:29 +0700
10 46995   น.ส. ภัณฑิรา น่วมเกตุ 5 14 Mon, 13 May 2019 13:02:03 +0700
11 47079   น.ส. หัสจารี ทำอินแก้ว 5 11 Mon, 13 May 2019 13:02:29 +0700
12 49419   นาย รัตนเดช ทัศมะเริง 5 15 Mon, 13 May 2019 13:02:30 +0700