โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง30262      ชื่อวิชา : ธุรกิจทั่วไป      ห้องเรียน : 111      วัน/คาบ : อ89

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46494   น.ส. พิรกานต์ วงศ์คำลือ 5 12 Mon, 13 May 2019 13:01:32 +0700
2 46522   นาย พีรณัฐ เข็มนาค 5 13 Mon, 13 May 2019 13:01:10 +0700
3 46591   น.ส. ปรียารัตน์ มีมาก 5 16 Mon, 13 May 2019 13:01:06 +0700
4 46597   น.ส. ศุภธิดา วังสมบัติ 5 16 Mon, 13 May 2019 13:00:55 +0700
5 46675   น.ส. ณัชชา ทาประเสริฐ 5 16 Mon, 13 May 2019 13:10:08 +0700
6 46775   น.ส. เมทินี คุ้มวงษ์ 5 16 Mon, 13 May 2019 13:00:41 +0700
7 46849   นาย อนันตยศ แก้วมารัตน์ 5 12 Mon, 13 May 2019 13:01:17 +0700
8 46852   นาย อาทิตย์ วงศ์ษา 5 13 Mon, 13 May 2019 13:00:37 +0700
9 46876   น.ส. หยาดเพชร ชีวะเจริญ 5 16 Mon, 13 May 2019 13:03:18 +0700