โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง30237      ชื่อวิชา : เขียนแบบ1      ห้องเรียน : ช่างอุตฯ3      วัน/คาบ : อ89

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46519   นาย นวพล ยะสมจิตร์ 5 16 Mon, 13 May 2019 13:47:39 +0700
2 46589   น.ส. ปริชญา พงษ์สมุทร 5 11 Mon, 13 May 2019 13:00:13 +0700
3 46595   น.ส. รินลณี ช่วงจันทร์ 5 11 Mon, 13 May 2019 13:00:06 +0700
4 46632   น.ส. ธีริศรา ธาดาสิริบุญญา 5 14 Mon, 13 May 2019 13:00:10 +0700
5 46658   นาย ภูริภัทร อัครมณีประการ 5 11 Tue, 28 May 2019 14:56:20 +0700
6 46676   น.ส. ณัฐณิชา มาสุข 5 11 Mon, 13 May 2019 13:00:57 +0700
7 46727   น.ส. พรปวีณ์ ฉันทะ 5 11 Mon, 13 May 2019 13:00:11 +0700
8 46808   น.ส. เกศรินทร์ ส่งมหาชัย 5 12 Mon, 13 May 2019 13:05:36 +0700
9 46815   น.ส. ณิชาภัทร์ เชื้อสาร 5 15 Mon, 13 May 2019 13:00:20 +0700
10 46821   น.ส. ปวีณ์นุช ปงกองแก้ว 5 15 Mon, 13 May 2019 13:00:12 +0700
11 49329   น.ส. พิชญธิดา ช้อนทอง 5 12 Mon, 13 May 2019 13:05:34 +0700