โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง30208      ชื่อวิชา : การจักสวนแก้วแห้ง      ห้องเรียน : เรือนเพาะชำ      วัน/คาบ : อ89

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46441   น.ส. ธนพร มีข้าว 5 15 Mon, 13 May 2019 13:28:23 +0700
2 46474   นาย วงศกร ชัยศรี 5 13 Thu, 23 May 2019 19:11:13 +0700
3 46495   น.ส. เพียงฤทัย ปวงทุเลา 5 14 Thu, 23 May 2019 19:10:02 +0700
4 46517   นาย ธนฤกต จันทร์ฉาย 5 13 Mon, 13 May 2019 13:13:58 +0700
5 46518   นาย ธนัยนันท์ ภาสน์ประวิตร 5 16 Mon, 13 May 2019 13:03:27 +0700
6 46555   นาย กฤตเมธ กูลเมือง 5 13 Mon, 13 May 2019 13:04:41 +0700
7 46564   นาย ธนโชติ พวงพยอม 5 16 Mon, 13 May 2019 13:04:52 +0700
8 46764   น.ส. ชัญญานุช บุญชุม 5 14 Mon, 13 May 2019 13:03:30 +0700
9 46767   น.ส. ธวัลรัตน์ พรมเชื้อ 5 14 Thu, 23 May 2019 17:44:45 +0700
10 49341   นาย ธนกฤช มุงเมือง 5 16 Mon, 13 May 2019 13:00:08 +0700