โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : อ23229      ชื่อวิชา : การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน      ห้องเรียน : 842      วัน/คาบ : ศ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48038   ด.ญ. ชญฎา จันทาวุฒิกุล 3 5 Fri, 17 May 2019 10:27:11 +0700
2 48042   ด.ญ. ธัญชนิต หลวงชัยสินธุ์ 3 5 Fri, 17 May 2019 10:28:33 +0700
3 48108   ด.ช. บุญสลัก นาแพร่ 3 7 Fri, 10 May 2019 09:07:45 +0700
4 48150   ด.ช. ณัฐวุฒิ สุภะมาตรา 3 8 Fri, 10 May 2019 09:07:34 +0700
5 48166   ด.ช. สุปวีร์ เมฆรักษาวนิช 3 8 Fri, 10 May 2019 09:07:14 +0700
6 48187   ด.ญ. หทัยชนก เสียงเย็น 3 8 Fri, 10 May 2019 09:19:30 +0700
7 48204   ด.ช. ภานุพงษ์ งามสว่างจิตร์ 3 9 Fri, 31 May 2019 10:55:13 +0700
8 48208   ด.ช. สิทธิพล มะโนใน 3 9 Fri, 31 May 2019 11:03:16 +0700
9 48209   ด.ช. อภิวิชญ์ คำสอน 3 9 Fri, 31 May 2019 10:59:05 +0700
10 48255   ด.ญ. กัญญ์วรา กอแแก้ว 3 10 Fri, 10 May 2019 09:14:59 +0700
11 48259   ด.ญ. ชนม์ชนก จันทร์ประเสริฐ 3 10 Fri, 10 May 2019 09:08:18 +0700
12 48262   ด.ญ. ดวงรัตน์ ธิช่างทอง 3 10 Fri, 10 May 2019 09:10:10 +0700
13 48263   ด.ญ. ธนานันท์ สังข์เมือง 3 10 Fri, 10 May 2019 09:09:35 +0700
14 48269   ด.ญ. พิมพ์ชนก รินเชื้อ 3 10 Fri, 10 May 2019 09:04:53 +0700
15 48273   ด.ญ. มีสุข ประทุมมัง 3 10 Fri, 10 May 2019 09:06:36 +0700
16 49423   ด.ญ. ภัสสรา เดชา 3 5 Fri, 10 May 2019 09:03:17 +0700