โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ศ23231      ชื่อวิชา : พื้นฐานลวดลายไทย      ห้องเรียน : ศิลปะ 3      วัน/คาบ : ศ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48085   ด.ญ. ธมลวรรณ สารศิริวงค์ 3 6 Fri, 10 May 2019 09:01:25 +0700
2 48183   ด.ญ. วรรณกร หมอมูล 3 8 Fri, 10 May 2019 09:04:43 +0700
3 48188   ด.ญ. อัญชิษฐา ยะเปียงปลูก 3 8 Fri, 10 May 2019 09:04:42 +0700
4 48190   ด.ช. ณดล วิไลรัตน์ 3 9 Fri, 10 May 2019 09:04:34 +0700
5 48203   ด.ช. ภัทรดล ศรีพรหม 3 9 Fri, 24 May 2019 10:11:59 +0700
6 48284   ด.ช. ธัญญวัฒน์ หน่อแก้วมูล 3 11 Fri, 10 May 2019 09:06:17 +0700
7 48314   ด.ญ. แรกขวัญ หอมแก่นจันทร์ 3 11 Thu, 16 May 2019 13:31:09 +0700
8 48349   ด.ญ. ทิพย์วรรณ ทรัพย์คงทน 3 12 Fri, 10 May 2019 09:03:59 +0700
9 48366   ด.ช. กิจสถิตคุณ จันทะวงศ์ 3 13 Fri, 17 May 2019 09:12:23 +0700
10 48370   ด.ช. ชิษณุพงศ์ มิ่งเชื้อ 3 13 Fri, 10 May 2019 09:01:56 +0700
11 48371   ด.ช. ณภัทร เถื่อนบัวระบัติ 3 13 Fri, 10 May 2019 09:01:23 +0700
12 48387   ด.ญ. กัลยรัตน์ สมรอบรู้ 3 13 Fri, 10 May 2019 09:01:17 +0700
13 48388   ด.ญ. กุลนิษฐ์ พุ่มพฤกษ์ 3 13 Fri, 10 May 2019 09:04:04 +0700
14 48391   ด.ญ. ชุติมน สุระเเสง 3 13 Fri, 17 May 2019 11:15:40 +0700
15 48392   ด.ญ. ณัฏฐณิชา บำเพ็ญ 3 13 Fri, 10 May 2019 09:04:33 +0700
16 48394   ด.ญ. ณิชกานต์ ตั้งสุวรรณ 3 13 Fri, 10 May 2019 09:02:44 +0700
17 48400   ด.ญ. พิชชาภา สร้อยจอม 3 13 Fri, 10 May 2019 09:03:12 +0700
18 48404   ด.ญ. วริศรา ตาเต็มดวง 3 13 Fri, 10 May 2019 09:03:15 +0700
19 48406   ด.ญ. สุปรียา ยานุทัย 3 13 Fri, 17 May 2019 09:12:23 +0700
20 48408   ด.ญ. อภิชญา มณีพรหม 3 13 Fri, 17 May 2019 09:12:23 +0700