โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ศ23225      ชื่อวิชา : เดคูพาจ      ห้องเรียน : ศิลปะ 4      วัน/คาบ : ศ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48037   ด.ญ. จีรนันท์ คันธชุมภู 3 5 Fri, 10 May 2019 09:01:09 +0700
2 48044   ด.ญ. นนทพร ใจเข้าชุม 3 5 Fri, 10 May 2019 09:01:15 +0700
3 48048   ด.ญ. พีรยา พงษ์วัฒนกุล 3 5 Fri, 10 May 2019 09:02:26 +0700
4 48053   ด.ญ. สุวภาดี ณ ลำปาง 3 5 Fri, 10 May 2019 09:07:42 +0700
5 48086   ด.ญ. ธันยชนก วีรเดชะ 3 6 Fri, 10 May 2019 09:01:51 +0700
6 48107   ด.ช. นพรัตน์ อัครพัฒน์ 3 7 Fri, 10 May 2019 09:02:17 +0700
7 48119   ด.ช. ศิรวิชญ์ มูลเกษ 3 7 Fri, 10 May 2019 09:01:44 +0700
8 48123   ด.ญ. กัญญารัตน์ รังวิจี 3 7 Fri, 10 May 2019 09:01:55 +0700
9 48132   ด.ญ. ธิดาพร นันตา 3 7 Fri, 10 May 2019 09:02:24 +0700
10 48138   ด.ญ. วชิรญาณ์ เข็มนาค 3 7 Fri, 10 May 2019 09:01:55 +0700
11 48148   ด.ช. ณัฏฐภัทร ธรรมสิทธิ์ 3 8 Fri, 10 May 2019 09:01:23 +0700
12 48157   ด.ช. พันธ์พิชิต ธนชัยพันธุ์ 3 8 Fri, 10 May 2019 09:07:33 +0700
13 48175   ด.ญ. นันท์นภัส ยุวศิริกุลชัย 3 8 Fri, 10 May 2019 09:02:10 +0700
14 48304   ด.ญ. ธนพร สว่างปัญญา 3 11 Fri, 10 May 2019 09:06:28 +0700
15 48306   ด.ญ. นงรวีร์ ต๊ะนางอย 3 11 Fri, 10 May 2019 09:01:55 +0700
16 48308   ด.ญ. เบญญาภา สารคาม 3 11 Fri, 10 May 2019 09:01:21 +0700
17 48390   ด.ญ. ชมชนก เป็งวัง 3 13 Fri, 10 May 2019 09:02:28 +0700
18 48396   ด.ญ. นิศารัตน์ คนทา 3 13 Fri, 17 May 2019 10:16:35 +0700
19 48397   ด.ญ. เบญญทิพย์ ทิพย์แก้ว 3 13 Fri, 17 May 2019 10:16:35 +0700
20 48401   ด.ญ. มาริกา ถาคร 3 13 Fri, 17 May 2019 10:16:35 +0700
21 48402   ด.ญ. เมธาวดี เอกรัตน์ 3 13 Fri, 10 May 2019 09:01:15 +0700