โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ศ23213      ชื่อวิชา : ปฏิบัติเครื่องดีดไทย      ห้องเรียน : ดนตรีไทย      วัน/คาบ : ศ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48217   ด.ญ. ธนาจิตร สวัสดี 3 9 Fri, 24 May 2019 09:03:37 +0700
2 48290   ด.ช. ปริญญา กาจารี 3 11 Fri, 10 May 2019 09:07:00 +0700
3 48348   ด.ญ. ณัฐศรินทร์ วงค์งาม 3 12 Fri, 10 May 2019 09:08:16 +0700
4 48351   ด.ญ. นงนภัส ภิญญาพัชญ์ 3 12 Fri, 10 May 2019 09:08:10 +0700