โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ว20222      ชื่อวิชา : ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น      ห้องเรียน : ว.7      วัน/คาบ : ศ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48013   ด.ช. ชณัฐชา ธรรมขันแข็ง 3 5 Fri, 10 May 2019 09:09:56 +0700
2 48022   ด.ช. ธราเทพ พวงมาลัย 3 5 Fri, 10 May 2019 09:04:25 +0700
3 48023   ด.ช. นิธิโรจน์ กาทอง 3 5 Fri, 10 May 2019 09:09:06 +0700
4 48026   ด.ช. ภูดิส ไชยชนะ 3 5 Fri, 10 May 2019 09:01:55 +0700
5 48027   ด.ช. ภูมิฤทธิ์ อยู่สบาย 3 5 Fri, 10 May 2019 09:05:07 +0700
6 48328   ด.ช. ถิรวัฒน์ กุลวงค์ 3 12 Fri, 10 May 2019 09:08:45 +0700
7 48344   ด.ญ. กัณฐภรณ์ คชสิงห์ 3 12 Fri, 10 May 2019 09:10:08 +0700
8 48354   ด.ญ. เปรมฤดี ชุ่มธิ 3 12 Fri, 10 May 2019 10:31:27 +0700
9 48356   ด.ญ. แพพิชชา หล้าวงศา 3 12 Fri, 10 May 2019 09:10:06 +0700
10 48360   ด.ญ. เลียงวลี จันทร์ต๊ะ 3 12 Fri, 10 May 2019 10:31:26 +0700
11 48361   ด.ญ. วรัทยา กันต๊ะมา 3 12 Fri, 10 May 2019 09:10:07 +0700