โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ว20222      ชื่อวิชา : ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น      ห้องเรียน : BC      วัน/คาบ : ศ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48039   ด.ญ. ชรินดา เครืออินตา 3 5 Fri, 10 May 2019 09:39:59 +0700
2 48059   ด.ช. จิรายุ ใจเปียง 3 6 Fri, 10 May 2019 09:11:19 +0700
3 48062   ด.ช. ณัฐนนท์ ธนสิทธิ์สุนทร 3 6 Fri, 10 May 2019 09:13:02 +0700
4 48068   ด.ช. ปฐพี สุขสภา 3 6 Fri, 10 May 2019 09:12:00 +0700
5 48103   ด.ช. เจริญยิ่ง สีเสน 3 7 Fri, 10 May 2019 09:00:56 +0700
6 48146   ด.ช. คณิศร หล้าคำเปียง 3 8 Fri, 10 May 2019 09:39:04 +0700
7 48147   ด.ช. ชนบดี เป็งวัง 3 8 Fri, 10 May 2019 09:10:31 +0700
8 48159   ด.ช. ภานุวัฒน์ แก้วใหญ่ 3 8 Fri, 10 May 2019 09:36:19 +0700
9 48162   ด.ช. วชิรวิชญ์ ต้นแก้ว 3 8 Fri, 17 May 2019 10:09:56 +0700
10 48342   ด.ญ. กนกกาญจน์ มาดี 3 12 Fri, 10 May 2019 09:22:25 +0700
11 48352   ด.ญ. นิศากร โพธิพันธ์ 3 12 Fri, 10 May 2019 09:09:50 +0700
12 48357   ด.ญ. ภัทรรพี มานะดี 3 12 Thu, 16 May 2019 09:50:30 +0700
13 49379   ด.ช. ปอรวินทร์ จุ่มสันกลาง 3 6 Fri, 31 May 2019 10:20:17 +0700