โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ว20207      ชื่อวิชา : โครงงานวิทยาศาสตร์ 1      ห้องเรียน : ว.3      วัน/คาบ : ศ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48078   ด.ญ. จิรัชญา แก้วจันต๊ะ 3 6 Fri, 17 May 2019 10:13:47 +0700
2 48080   ด.ญ. ณภัทร ศรีประเสริฐ 3 6 Fri, 10 May 2019 10:11:44 +0700
3 48088   ด.ญ. ภัททิยา พิจอมบุตร 3 6 Fri, 10 May 2019 09:11:10 +0700
4 48089   ด.ญ. ภัทราภรณ์ สร้อยวัน 3 6 Fri, 10 May 2019 09:11:23 +0700
5 48091   ด.ญ. รินรดา ทาไชยวงศ์ 3 6 Fri, 10 May 2019 09:08:35 +0700
6 48092   ด.ญ. ลภัสรดา อินวัน 3 6 Fri, 10 May 2019 09:06:07 +0700
7 48096   ด.ญ. สิริภัสสร นันตา 3 6 Fri, 17 May 2019 10:10:58 +0700
8 48100   ด.ญ. อาจารียา อินต๊ะ 3 6 Fri, 10 May 2019 09:10:57 +0700
9 48191   ด.ช. ณภัทร วังซ้าย 3 9 Fri, 17 May 2019 10:14:49 +0700
10 48193   ด.ช. ทัชชล นันตี 3 9 Fri, 24 May 2019 10:09:45 +0700
11 48194   ด.ช. ธนพนธ์ ใจตั้ง 3 9 Fri, 24 May 2019 10:05:28 +0700
12 48197   ด.ช. นนพัฒน์ พึ่งดี 3 9 Fri, 24 May 2019 10:10:06 +0700
13 48324   ด.ช. ณัชพล ทิพยศ 3 12 Fri, 31 May 2019 11:23:22 +0700
14 48334   ด.ช. ปฐวิกานต์ ทินวงษ์ 3 12 Fri, 31 May 2019 11:23:30 +0700
15 48341   ด.ช. อภิวิชญ์ สุขไชย 3 12 Fri, 31 May 2019 11:23:20 +0700
16 49380   ด.ญ. มาติกา วงค์เขียวแดง 3 6 Fri, 10 May 2019 09:05:57 +0700