โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ย20201      ชื่อวิชา : ภาษาเยอรมัน1      ห้องเรียน : 834      วัน/คาบ : ศ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48060   ด.ช. ณทรรศน์ อุดหมอ 3 6 Fri, 17 May 2019 10:06:49 +0700
2 48256   ด.ญ. กันต์รวี เมืองสิทธิ์ 3 10 Fri, 10 May 2019 09:07:05 +0700
3 48280   ด.ช. ณธเดช จิวะสันติการ 3 11 Fri, 17 May 2019 10:14:30 +0700
4 48283   ด.ช. ทัตเทพ เทพฉิม 3 11 Thu, 16 May 2019 11:12:39 +0700
5 48291   ด.ช. ปาลีโกศัลย์ วิบูลย์อรรถ 3 11 Fri, 17 May 2019 10:10:52 +0700
6 48302   ด.ญ. จิรภิญญา ฟูสามป๊อก 3 11 Thu, 16 May 2019 10:19:56 +0700
7 48309   ด.ญ. ปภาดา เป็งจันตา 3 11 Thu, 16 May 2019 10:45:53 +0700
8 48310   ด.ญ. ปวีณสมร สอาด 3 11 Thu, 16 May 2019 10:47:18 +0700
9 48316   ด.ญ. วริศรา แต้มคร่อง 3 11 Thu, 16 May 2019 10:48:52 +0700
10 48359   ด.ญ. รัฐภรณ์ อาจแก้ว 3 12 Fri, 24 May 2019 10:35:18 +0700
11 48363   ด.ญ. วิมพ์วิภา สิริธัญวลัย 3 12 Fri, 24 May 2019 10:35:33 +0700