โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ฝ20201      ชื่อวิชา : ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน      ห้องเรียน : 742      วัน/คาบ : ศ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48016   ด.ช. ฐากูร สิงห์ทองลา 3 5 Thu, 16 May 2019 19:10:28 +0700
2 48020   ด.ช. ณัฐวุฒิ จินะ 3 5 Fri, 10 May 2019 10:07:09 +0700
3 48024   ด.ช. ปีย์มนัส ชัยยศ 3 5 Thu, 16 May 2019 18:53:42 +0700
4 48056   ด.ช. กฤตณัฐ สุจิปุลิ 3 6 Fri, 17 May 2019 11:02:47 +0700
5 48066   ด.ช. ธนกฤต มิตรเจริญ 3 6 Fri, 17 May 2019 10:37:28 +0700
6 48124   ด.ญ. คารอลินี่ โตโยฟูกุ 3 7 Fri, 10 May 2019 09:07:26 +0700
7 48134   ด.ญ. ปพิชญา ฟูบุตร 3 7 Fri, 10 May 2019 09:06:57 +0700
8 48135   ด.ญ. ผกากรอง ดีคำวงค์ 3 7 Fri, 10 May 2019 09:10:14 +0700
9 48140   ด.ญ. วิภาวี สมใจ 3 7 Fri, 10 May 2019 09:07:03 +0700
10 48143   ด.ญ. อชิรญา ธรรมธิกูล 3 7 Fri, 10 May 2019 09:06:59 +0700
11 48144   ด.ญ. อัญชิษฐา จงสัมฤทธิ์ดี 3 7 Fri, 10 May 2019 09:11:34 +0700
12 48275   ด.ญ. สลิลทิพย์ เครือคำขาว 3 10 Wed, 15 May 2019 16:59:15 +0700
13 48287   ด.ช. นภัสพล จโนภาส 3 11 Fri, 17 May 2019 10:33:28 +0700