โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : จ20201      ชื่อวิชา : ภาษาจีนพื้นฐาน      ห้องเรียน : 741      วัน/คาบ : ศ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48077   ด.ญ. จิตาภา ช่างเจรจา 3 6 Fri, 10 May 2019 09:01:30 +0700
2 48079   ด.ญ. ชนากานต์ สุริยะวงค์ 3 6 Fri, 10 May 2019 09:06:38 +0700
3 48090   ด.ญ. มธุกันตา ทรัพย์เสนาะ 3 6 Fri, 10 May 2019 09:03:23 +0700
4 48094   ด.ญ. วิภาวี นนท์เดชกูล 3 6 Fri, 10 May 2019 09:00:40 +0700
5 48128   ด.ญ. ธนพิชญ์ วงค์ดี 3 7 Fri, 10 May 2019 09:02:55 +0700
6 48141   ด.ญ. สิปาง สุขจรัส 3 7 Fri, 10 May 2019 09:01:06 +0700
7 48171   ด.ญ. ทัสสิมล บุญสูงเพชร 3 8 Fri, 10 May 2019 09:02:01 +0700
8 48173   ด.ญ. นลินทิพย์ วงศ์ชุมภู 3 8 Fri, 10 May 2019 09:01:13 +0700
9 48174   ด.ญ. นัทธมน ชัยสุวรรณ 3 8 Fri, 10 May 2019 09:02:45 +0700
10 48213   ด.ญ. ฐานภรณ์ สุธาพันธ์ 3 9 Fri, 24 May 2019 10:24:50 +0700
11 48218   ด.ญ. นลินนิภา สินธุวาทิน 3 9 Fri, 10 May 2019 09:01:02 +0700
12 48219   ด.ญ. นัชชา วันทะยะ 3 9 Fri, 10 May 2019 09:03:20 +0700
13 48225   ด.ญ. พิชฌานันท์ ตาเมืองมูล 3 9 Fri, 10 May 2019 09:02:49 +0700
14 48227   ด.ญ. รมณีย์ จอมคำ 3 9 Fri, 24 May 2019 10:24:50 +0700
15 48231   ด.ญ. อัจฉราภรณ์ จะวะนะ 3 9 Fri, 24 May 2019 10:24:50 +0700
16 48264   ด.ญ. ปณิตา รัศมี 3 10 Fri, 10 May 2019 10:08:24 +0700
17 48265   ด.ญ. ปรัชญาพร จันทร์ต๊ะคำ 3 10 Fri, 10 May 2019 09:02:29 +0700
18 48270   ด.ญ. พิมพ์มาดา ศิริวงค์ 3 10 Fri, 10 May 2019 09:01:44 +0700
19 48274   ด.ญ. วชิรานีย์ ประเสริฐศรี 3 10 Fri, 10 May 2019 09:02:14 +0700
20 48389   ด.ญ. จิรัชญา วันกาโย 3 13 Fri, 10 May 2019 09:06:57 +0700