โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง23295      ชื่อวิชา : เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ      ห้องเรียน : โรงฝึกงาน1      วัน/คาบ : ศ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48109   ด.ช. พชร ใหม่สวัสดิ์ 3 7 Fri, 10 May 2019 12:31:53 +0700
2 48172   ด.ญ. นภสร พักใส 3 8 Fri, 17 May 2019 10:48:21 +0700
3 48586   ด.ญ. จุฑามาศ มณีวรรณ 3 8 Fri, 17 May 2019 10:47:01 +0700