โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20296      ชื่อวิชา : งานตุงจากกระดาษ      ห้องเรียน : เรียนร่วม      วัน/คาบ : ศ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48033   ด.ญ. กชกร รอนไพรินทร์ 3 5 Thu, 16 May 2019 12:04:56 +0700
2 48034   ด.ญ. กานต์ธิดา วงศ์ป้อมหล้า 3 5 Fri, 10 May 2019 09:01:25 +0700
3 48043   ด.ญ. ธัญญา   สงวนพฤกษ์ 3 5 Thu, 16 May 2019 12:04:55 +0700
4 48046   ด.ญ. นวินดา เอี่ยมน้อย 3 5 Fri, 10 May 2019 09:01:54 +0700
5 48047   ด.ญ. นัทธ์ชนัน สิทธิเสนา 3 5 Thu, 16 May 2019 12:04:56 +0700
6 48049   ด.ญ. วริศษริยา มีใจวงค์ 3 5 Thu, 16 May 2019 12:00:25 +0700
7 48050   ด.ญ. สิริยากร กิจสดับ 3 5 Thu, 16 May 2019 12:04:55 +0700
8 48065   ด.ช. ธงชาติ เขียวงาม 3 6 Fri, 10 May 2019 10:01:28 +0700
9 48083   ด.ญ. ดรัลรัตน์ อยู่นิยม 3 6 Fri, 10 May 2019 09:03:31 +0700
10 48084   ด.ญ. ดุจฤดี โกษาวัง 3 6 Fri, 10 May 2019 09:02:52 +0700
11 48093   ด.ญ. วรนุช ปาสิงห์ 3 6 Fri, 10 May 2019 09:01:16 +0700
12 48230   ด.ญ. สุภัชญาดา โมเหล็ก 3 9 Fri, 10 May 2019 09:02:46 +0700
13 48281   ด.ช. ณัฎฐ์   เชื้อบุญยืน 3 11 Fri, 10 May 2019 09:03:51 +0700
14 48289   ด.ช. ปรวัตร แก้วก๋อง 3 11 Fri, 10 May 2019 09:15:54 +0700
15 48353   ด.ญ. ปรัชญวรรณ ไชยวังเย็น 3 12 Fri, 10 May 2019 10:08:25 +0700
16 48362   ด.ญ. วิชชุลดา แก้วคำปัน 3 12 Fri, 10 May 2019 09:01:54 +0700