โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20293      ชื่อวิชา : งานห้องสมุด1      ห้องเรียน : 935      วัน/คาบ : ศ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48127   ด.ญ. ณัฐริการ์ จุลศรีไกรวัลย์ 3 7 Fri, 10 May 2019 09:07:45 +0700
2 48167   ด.ญ. กนกวรรณ ต๊ะสิทธิ์ 3 8 Fri, 17 May 2019 10:27:47 +0700
3 48169   ด.ญ. คนัมภรณ์ วงค์ลือโลก 3 8 Fri, 17 May 2019 10:40:20 +0700
4 48288   ด.ช. ปฏิภาณ แปงใส 3 11 Fri, 24 May 2019 10:34:10 +0700
5 48292   ด.ช. พงศกร แจ่มจันทร์ 3 11 Fri, 24 May 2019 10:33:59 +0700
6 48297   ด.ช. สิปปภาส สุวรรณจักร์ 3 11 Thu, 23 May 2019 14:54:18 +0700
7 48303   ด.ญ. ดุลวิจิตร ติ๊บดี 3 11 Fri, 10 May 2019 09:15:36 +0700
8 48313   ด.ญ. เพชรน้ำพราว ตั๋นเครือ 3 11 Fri, 10 May 2019 09:05:18 +0700
9 48315   ด.ญ. วรัชยา   กันทา 3 11 Fri, 10 May 2019 09:05:17 +0700
10 49375   ด.ญ. เปมิกา เต็มโชติชญาน์ 3 8 Fri, 17 May 2019 10:27:47 +0700
11 49409   ด.ช. จักรกฤษณ์ อลังการนันท์ 3 9 Fri, 17 May 2019 09:01:16 +0700
12 49413   ด.ช. สกุลแก้ว สิงห์แก้ว 3 9 Fri, 10 May 2019 09:10:56 +0700