โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20243      ชื่อวิชา : พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์      ห้องเรียน : 123      วัน/คาบ : ศ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48025   ด.ช. พีรดนย์ เตวา 3 5 Fri, 10 May 2019 09:04:07 +0700
2 48104   ด.ช. โชคชัย   อนุวรรณ 3 7 Fri, 31 May 2019 11:01:18 +0700
3 48211   ด.ญ. กมลวรรณ หน่อท้าว 3 9 Fri, 10 May 2019 11:41:03 +0700
4 48253   ด.ช. อักคราวิชญ์ พงค์สินญาณกร 3 10 Fri, 17 May 2019 10:37:04 +0700
5 48298   ด.ช. อัตถพล ละออ 3 11 Fri, 10 May 2019 09:08:32 +0700
6 48311   ด.ญ. พิมพรรณ ยุติธรรม 3 11 Fri, 10 May 2019 09:04:56 +0700
7 49410   ด.ญ. พัชรา อมรเมธากุล 3 9 Fri, 10 May 2019 09:08:38 +0700