โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20237      ชื่อวิชา : เขียนแบบ1      ห้องเรียน : ช่างอุตฯ 3      วัน/คาบ : ศ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48018   ด.ช. ณัฐดนัย ไชยวงศ์ 3 5 Fri, 24 May 2019 12:09:14 +0700
2 48030   ด.ช. ศุภวิชญ์   จงประสิทธิ์ 3 5 Fri, 24 May 2019 12:09:14 +0700
3 48061   ด.ช. ณัฎฐกิตติ์ สงสาร 3 6 Fri, 10 May 2019 09:05:46 +0700
4 48102   ด.ช. จิรพัชญ์ อินทร์ต๊ะสืบ 3 7 Fri, 10 May 2019 09:07:50 +0700
5 48149   ด.ช. ณัฐพล บุญทาหมั้น 3 8 Sun, 19 May 2019 22:38:52 +0700
6 48170   ด.ญ. ชนาภัทร ใจวรรณะ 3 8 Fri, 10 May 2019 09:14:36 +0700
7 48216   ด.ญ. ธนัชพร ใจวงค์ 3 9 Fri, 10 May 2019 09:03:09 +0700
8 48222   ด.ญ. ปภาดา ยอดเรือน 3 9 Fri, 10 May 2019 09:01:09 +0700
9 48229   ด.ญ. สาธิตา คำลือ 3 9 Fri, 10 May 2019 09:06:31 +0700
10 48266   ด.ญ. ปรียากร  เรียนเก่ง 3 10 Thu, 16 May 2019 14:10:43 +0700
11 48267   ด.ญ. ปรีลดา   สมุทรวงค์ 3 10 Fri, 10 May 2019 09:02:37 +0700
12 48276   ด.ญ. สุธาสินี เวียงไชย 3 10 Fri, 10 May 2019 09:04:04 +0700
13 48294   ด.ช. พฤทธ์ เบญจพลาภรณ์ 3 11 Fri, 10 May 2019 09:05:43 +0700
14 48325   ด.ช. ณัฐชนน นนทมาลย์ 3 12 Fri, 10 May 2019 09:04:54 +0700
15 48330   ด.ช. ธนกฤต อินทร์ติยะ 3 12 Fri, 10 May 2019 09:01:52 +0700
16 48332   ด.ช. ธนศาสตร์ อินคำเชื้อ 3 12 Fri, 10 May 2019 09:02:27 +0700
17 48336   ด.ช. ฟ้าประทาน ศรีสุข 3 12 Fri, 31 May 2019 10:38:05 +0700
18 48345   ด.ญ. กันติมา สายปัญญา 3 12 Fri, 10 May 2019 09:06:49 +0700
19 48346   ด.ญ. จิราภา ชัยรัตน์ 3 12 Fri, 10 May 2019 09:06:41 +0700
20 48355   ด.ญ. พันนิดา พลนา 3 12 Fri, 10 May 2019 09:06:35 +0700