โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20221      ชื่อวิชา : การจัดสวนแก้ว      ห้องเรียน : เรือนเพาะชำ      วัน/คาบ : ศ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48116   ด.ช. วรัญญู บุญเรืองทา 3 7 Fri, 10 May 2019 09:02:01 +0700
2 48121   ด.ช. สุรเชษฐ์ หวังใจ 3 7 Fri, 10 May 2019 09:22:23 +0700
3 48176   ด.ญ. เบญญาภา มะโนวงค์ 3 8 Fri, 10 May 2019 09:00:47 +0700
4 48178   ด.ญ. ปริยะ สุยะใจ 3 8 Fri, 10 May 2019 09:02:48 +0700
5 48180   ด.ญ. พัทธนันท์ เปี้ยแปง 3 8 Fri, 10 May 2019 09:02:37 +0700
6 48279   ด.ช. ไชยกาญจน์ ตาคำ 3 11 Fri, 10 May 2019 09:02:18 +0700
7 48307   ด.ญ. นัทธ์หทัย กุศลินกร 3 11 Thu, 16 May 2019 23:13:06 +0700
8 48312   ด.ญ. พิมพ์อัปสร ขยันดี 3 11 Thu, 16 May 2019 23:13:08 +0700
9 48317   ด.ญ. วิชญาภรณ์ หมอมูล 3 11 Thu, 16 May 2019 23:13:07 +0700
10 48369   ด.ช. ชวกร อารมย์ดี 3 13 Thu, 16 May 2019 11:53:51 +0700
11 48380   ด.ช. ปฏิภาณ ประเสริฐศิลป์ 3 13 Thu, 16 May 2019 11:53:51 +0700
12 48382   ด.ช. พงศ์พิพัฒน์ ปรปักษ์ขาม 3 13 Thu, 16 May 2019 11:53:51 +0700
13 48385   ด.ช. เมฑาวัฒน์ ศรีทิญาติ 3 13 Thu, 16 May 2019 11:53:51 +0700
14 48591   ด.ช. สกลภัทร ภิญโญ 3 13 Thu, 16 May 2019 11:53:51 +0700
15 48592   ด.ช. ณัฐดนัย อินนันชัย 3 13 Thu, 16 May 2019 11:53:50 +0700
16 48597   ด.ญ. อภิสรา ใสแจ่ม 3 10 Fri, 10 May 2019 09:15:31 +0700