โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ว20203      ชื่อวิชา : ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น      ห้องเรียน : ว.5      วัน/คาบ : อ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49432   ด.ช. คมกฤษณ์ อ้วนใส 1 1 Mon, 13 May 2019 09:00:51 +0700
2 49443   ด.ช. พศิน สายวงศ์ 1 1 Mon, 13 May 2019 09:09:31 +0700
3 49453   ด.ญ. ชนัญชิดา แสนธิ 1 1 Mon, 13 May 2019 09:09:26 +0700
4 49459   ด.ญ. นฤมล บุตรปะสะ 1 1 Mon, 13 May 2019 09:02:48 +0700
5 49479   ด.ช. จักริณ เหมือนทัพ 1 2 Mon, 13 May 2019 09:06:31 +0700
6 49482   ด.ช. ธนกฤต สุวิเศษธำรง 1 2 Mon, 13 May 2019 09:03:45 +0700
7 49493   ด.ช. ศิริ เชื้อสำราญ 1 2 Mon, 13 May 2019 09:07:24 +0700
8 49510   ด.ญ. แพรวไพลิน ศรียอด 1 2 Mon, 13 May 2019 09:01:37 +0700
9 49519   ด.ญ. สุพิชญา ปัญญายาว 1 2 Mon, 13 May 2019 09:01:47 +0700
10 49523   ด.ช. ชนาธิป โกวิทวัฒนชัย 1 3 Mon, 13 May 2019 11:12:28 +0700
11 49531   ด.ช. พงศพัศ เหลืองพีระชัย 1 3 Mon, 13 May 2019 09:11:02 +0700
12 49537   ด.ช. ศตายุ คำใส 1 3 Mon, 13 May 2019 09:07:48 +0700
13 49539   ด.ช. อธิภัทร นาคพิทักษ์ 1 3 Mon, 13 May 2019 09:04:09 +0700
14 49571   ด.ช. นันทวัฒน์ จำเริญทิพย์ 1 4 Mon, 13 May 2019 10:06:37 +0700
15 49574   ด.ช. เป็นหนึ่ง ทาสุรินทร์ 1 4 Mon, 13 May 2019 09:03:31 +0700
16 49599   ด.ญ. ประเสริฐศรี ประเสริฐ 1 4 Mon, 13 May 2019 09:15:36 +0700
17 49605   ด.ญ. ศิริรัศมิ์ เจริญแสนสุข 1 4 Mon, 13 May 2019 09:05:41 +0700
18 49608   ด.ญ. อชิมา ภูวเศรษฐ 1 4 Mon, 13 May 2019 09:06:52 +0700
19 49617   ด.ช. ธนกร จงกิจวิริยะ 1 5 Mon, 13 May 2019 09:02:47 +0700
20 49674   ด.ช. สิทธิธากรณ์ ปวงคำ 1 6 Mon, 13 May 2019 09:12:33 +0700
21 49676   ด.ช. อชิระ ธีรวัฒน์วาที 1 6 Mon, 13 May 2019 09:02:05 +0700
22 49723   ด.ช. อรรถพันธ์ ชงโคสันติสุข 1 7 Mon, 13 May 2019 09:14:46 +0700
23 49742   ด.ญ. พิชญ์สินี พุ่มน้อย 1 7 Mon, 13 May 2019 09:07:28 +0700
24 49753   ด.ช. ธรรมณัฐ พิสุทธิ์รุจิโรจน์ 1 8 Mon, 13 May 2019 09:16:23 +0700
25 49843   ด.ช. ทยากร ตากาบุตร 1 10 Mon, 13 May 2019 09:16:31 +0700
26 49847   ด.ช. นารา ฟองแก้วงาม 1 10 Mon, 13 May 2019 09:13:06 +0700
27 49868   ด.ญ. นวพร ไชยเตกุล 1 10 Mon, 13 May 2019 09:04:34 +0700
28 49937   ด.ช. ฟ้าใหม่ ยอดคำ 1 12 Mon, 13 May 2019 09:01:35 +0700
29 49980   ด.ช. นาราวินท์ ชนะเจิดจรรย์ 1 13 Fri, 17 May 2019 15:28:11 +0700
30 49987   ด.ช. วิศาลย์ศักดิ์ ไชยมงคล 1 13 Mon, 13 May 2019 09:08:57 +0700