โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : อ23229      ชื่อวิชา : การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน      ห้องเรียน : 346      วัน/คาบ : จ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47832   ด.ช. ไกลกังวล กันทะยศ 3 1 Mon, 27 May 2019 14:46:30 +0700
2 47835   ด.ช. ณัฐภัทร มงคลกาวิล 3 1 Fri, 10 May 2019 09:14:51 +0700
3 47851   ด.ญ. ชนมน รุ่งกิจเลิศสกุล 3 1 Fri, 10 May 2019 09:08:03 +0700
4 47892   ด.ญ. กัญญารัตน์ กลิ่นดี 3 2 Fri, 10 May 2019 09:05:58 +0700
5 47904   ด.ญ. นภัสสร ไชยบุตร 3 2 Fri, 10 May 2019 09:07:22 +0700
6 48224   ด.ญ. พรชนัน ดำรงค์พงษ์พันธ์ 3 9 Fri, 10 May 2019 09:06:15 +0700
7 48236   ด.ช. คิม ศิลพรกรกุล 3 10 Thu, 16 May 2019 09:56:25 +0700
8 48257   ด.ญ. ขวัญจิรา   ขัวนา 3 10 Fri, 10 May 2019 09:04:46 +0700
9 48260   ด.ญ. ณัชชยานันท์ อุ่นผูก 3 10 Fri, 10 May 2019 09:04:42 +0700
10 48272   ด.ญ. ภิญญดา เครือปาละ 3 10 Fri, 10 May 2019 09:04:51 +0700
11 48275   ด.ญ. สลิลทิพย์ เครือคำขาว 3 10 Fri, 10 May 2019 10:13:58 +0700
12 48347   ด.ญ. ชนัญชิดา แก้วบุญเรือง 3 12 Fri, 10 May 2019 09:04:47 +0700
13 48348   ด.ญ. ณัฐศรินทร์ วงค์งาม 3 12 Fri, 10 May 2019 09:04:47 +0700
14 48351   ด.ญ. นงนภัส ภิญญาพัชญ์ 3 12 Fri, 10 May 2019 09:05:16 +0700
15 48598   ด.ช. กันต์ธีรี เนตรวิศุทธ 3 10 Thu, 16 May 2019 09:56:25 +0700