โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : อ23223      ชื่อวิชา : การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน      ห้องเรียน : 831      วัน/คาบ : จ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47938   ด.ญ. ขวัญชนก สงสาร 3 3 Tue, 28 May 2019 15:24:12 +0700
2 47945   ด.ญ. กัญศร โสภะ 3 3 Tue, 28 May 2019 15:23:37 +0700
3 47962   ด.ญ. วรัญญา กุณะด้วง 3 3 Tue, 28 May 2019 15:21:54 +0700
4 47965   ด.ญ. ศุภาพิชญ์ จันทร์จร 3 3 Tue, 28 May 2019 15:23:23 +0700
5 47988   ด.ญ. ชนากานต์ กุลใจ 3 4 Fri, 10 May 2019 09:02:29 +0700
6 47994   ด.ญ. นพมาศ เป็งมณี 3 4 Fri, 10 May 2019 09:00:42 +0700
7 48010   ด.ญ. อธิษฐาน สารพล 3 4 Fri, 10 May 2019 09:02:16 +0700
8 48239   ด.ช. ณัฎฐ์ วีระน้อย 3 10 Fri, 10 May 2019 09:02:19 +0700
9 48248   ด.ช. ภีรภัทร พัดจันทร์หอม 3 10 Fri, 10 May 2019 09:01:45 +0700
10 48249   ด.ช. ภูชิต อ้วนใส 3 10 Fri, 10 May 2019 09:00:44 +0700
11 48253   ด.ช. อักคราวิชญ์ พงค์สินญาณกร 3 10 Fri, 10 May 2019 09:02:22 +0700
12 48254   ด.ช. อัครวินท์ กรรณสูต 3 10 Fri, 10 May 2019 09:02:03 +0700