โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ส23282      ชื่อวิชา : สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น      ห้องเรียน : 128      วัน/คาบ : จ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47923   ด.ช. กลวัชร คำเป็ง 3 3 Mon, 27 May 2019 13:57:34 +0700
2 47924   ด.ช. กิตติธัช แก้วสุภา 3 3 Thu, 16 May 2019 14:12:49 +0700
3 47926   ด.ช. ณฐกร ถิ่นศรีนวล 3 3 Fri, 10 May 2019 09:01:10 +0700
4 47930   ด.ช. นัฐพล ต๊ะวงศ์ษา 3 3 Mon, 27 May 2019 13:57:34 +0700
5 47936   ด.ช. อนันตา ธีรวัฒน์วาที 3 3 Mon, 27 May 2019 13:57:34 +0700
6 47964   ด.ญ. วิภาวรรณ อัยยะกา 3 3 Fri, 10 May 2019 09:04:22 +0700
7 47975   ด.ช. วิศรุต น้าประเสริฐ 3 4 Fri, 10 May 2019 09:02:49 +0700
8 48244   ด.ช. ประกายวิทย์ เครือศรี 3 10 Fri, 10 May 2019 09:04:47 +0700
9 48246   ด.ช. พงษ์นรินทร์ พิทักษ์ธาดากูล 3 10 Fri, 10 May 2019 09:57:42 +0700
10 48251   ด.ช. วิษณุ สันติทวีลาภ 3 10 Fri, 10 May 2019 09:05:02 +0700
11 48290   ด.ช. ปริญญา กาจารี 3 11 Fri, 10 May 2019 09:02:30 +0700
12 48293   ด.ช. พชรพล บรรหารนุกูลกิจ 3 11 Fri, 10 May 2019 09:03:55 +0700
13 48329   ด.ช. ทินภัทร ยะธะนะ 3 12 Fri, 10 May 2019 09:02:32 +0700
14 48335   ด.ช. พันธวัตร ฟูสายมา 3 12 Fri, 10 May 2019 09:04:04 +0700
15 48349   ด.ญ. ทิพย์วรรณ ทรัพย์คงทน 3 12 Fri, 10 May 2019 09:03:32 +0700
16 49425   ด.ญ. กุลธิดา ไชยมงคล 3 11 Fri, 10 May 2019 09:36:19 +0700