โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ศ23225      ชื่อวิชา : เดคูพาจ      ห้องเรียน : ศิลปะ 4      วัน/คาบ : จ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47897   ด.ญ. ณัฐณิชา คำเสาร์ 3 2 Fri, 10 May 2019 09:01:19 +0700
2 47917   ด.ญ. วรรธมน บุญกุณะ 3 2 Fri, 10 May 2019 09:04:56 +0700
3 47922   ด.ช. กฤติพงษ์ อ้นน้อย 3 3 Fri, 10 May 2019 09:03:56 +0700
4 47942   ด.ญ. ชนิตสิรี กันธิยะ 3 3 Fri, 10 May 2019 09:03:59 +0700
5 47947   ด.ญ. ฐิตารัตน์ ตามวงค์ 3 3 Fri, 10 May 2019 09:04:16 +0700
6 47947   ด.ญ. ฐิตารัตน์ ตามวงค์ 3 3 Fri, 10 May 2019 09:04:34 +0700
7 48218   ด.ญ. นลินนิภา สินธุวาทิน 3 9 Fri, 10 May 2019 09:01:02 +0700
8 48223   ด.ญ. ประภาสิริ วันควร 3 9 Fri, 10 May 2019 09:04:20 +0700
9 48353   ด.ญ. ปรัชญวรรณ ไชยวังเย็น 3 12 Mon, 27 May 2019 14:53:35 +0700
10 48366   ด.ช. กิจสถิตคุณ จันทะวงศ์ 3 13 Thu, 16 May 2019 22:28:30 +0700
11 48370   ด.ช. ชิษณุพงศ์ มิ่งเชื้อ 3 13 Fri, 10 May 2019 09:04:16 +0700
12 48391   ด.ญ. ชุติมน สุระเเสง 3 13 Mon, 27 May 2019 14:38:52 +0700
13 48392   ด.ญ. ณัฏฐณิชา บำเพ็ญ 3 13 Mon, 27 May 2019 13:46:13 +0700
14 48404   ด.ญ. วริศรา ตาเต็มดวง 3 13 Fri, 10 May 2019 09:02:41 +0700
15 48406   ด.ญ. สุปรียา ยานุทัย 3 13 Mon, 27 May 2019 14:53:34 +0700
16 48408   ด.ญ. อภิชญา มณีพรหม 3 13 Thu, 16 May 2019 22:28:29 +0700