โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ศ23213      ชื่อวิชา : ปฏิบัติเครื่องดีดไทย      ห้องเรียน : ดนตรีไทย      วัน/คาบ : จ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47972   ด.ช. ภูมิภัทร ครุฑเผือก 3 4 Fri, 10 May 2019 09:05:07 +0700
2 48234   ด.ช.  ราชันย์   เพ็งน่วม 3 10 Fri, 10 May 2019 09:03:59 +0700
3 48238   ด.ช. ไชยนาวา   ไชยยะ 3 10 Fri, 31 May 2019 12:06:55 +0700
4 48240   ด.ช. นฤมิตธาดา ขาวอ่อน 3 10 Mon, 27 May 2019 14:08:14 +0700
5 48247   ด.ช. พีรวิชญ์ เพ็งพิมพ์ 3 10 Fri, 10 May 2019 09:26:00 +0700
6 48250   ด.ช. ภูศิริช ภูธิวุฒิ 3 10 Thu, 16 May 2019 15:48:57 +0700
7 48252   ด.ช. สรวิศ หยกเทียมแท้ 3 10 Thu, 16 May 2019 15:48:57 +0700
8 48354   ด.ญ. เปรมฤดี ชุ่มธิ 3 12 Fri, 10 May 2019 10:09:53 +0700
9 48360   ด.ญ. เลียงวลี จันทร์ต๊ะ 3 12 Fri, 10 May 2019 10:09:53 +0700
10 48367   ด.ช. กิตติชัย ทิพย์มาบุตร 3 13 Thu, 16 May 2019 11:40:40 +0700
11 48376   ด.ช. ธนากร สันตกิจ 3 13 Thu, 16 May 2019 11:44:45 +0700