โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ศ23210      ชื่อวิชา : ภาพพิมพ์พื้นฐาน      ห้องเรียน : ลานศิลป์ 2      วัน/คาบ : จ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47858   ด.ญ. นัทธมน แตงแก้ว 3 1 Fri, 10 May 2019 09:03:35 +0700
2 47889   ด.ช. สรัล แก้วเต็ม 3 2 Fri, 10 May 2019 09:01:19 +0700
3 47894   ด.ญ. จิรารัตน์ ปวนโต 3 2 Fri, 10 May 2019 09:04:43 +0700
4 47899   ด.ญ. ณิชารีย์ เรืองกลั่น 3 2 Fri, 10 May 2019 09:03:33 +0700
5 47901   ด.ญ. ธัญชนก อะกะเรือน 3 2 Fri, 10 May 2019 09:01:27 +0700
6 47908   ด.ญ. ปวิตรา ฝั้นแก้ว 3 2 Fri, 10 May 2019 09:04:18 +0700
7 47909   ด.ญ. ปุณยาพร นรินทร์ 3 2 Fri, 10 May 2019 09:04:03 +0700
8 48009   ด.ญ. อธิติ  จ๊ะปิน 3 4 Fri, 10 May 2019 09:01:13 +0700
9 48216   ด.ญ. ธนัชพร ใจวงค์ 3 9 Fri, 10 May 2019 09:02:38 +0700
10 48222   ด.ญ. ปภาดา ยอดเรือน 3 9 Fri, 10 May 2019 09:02:18 +0700
11 48229   ด.ญ. สาธิตา คำลือ 3 9 Fri, 10 May 2019 09:44:52 +0700
12 48311   ด.ญ. พิมพรรณ ยุติธรรม 3 11 Fri, 10 May 2019 09:04:33 +0700
13 48323   ด.ช. กิตติพงศ์ จันต๊ะตึง 3 12 Fri, 10 May 2019 09:04:25 +0700
14 48333   ด.ช. นัสรีย์ เล็กศรี 3 12 Fri, 10 May 2019 09:03:23 +0700
15 48593   ด.ช. ภูริพงษ์ คำสอน 3 12 Fri, 10 May 2019 09:04:17 +0700