โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ว20222      ชื่อวิชา : ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น      ห้องเรียน : BC      วัน/คาบ : จ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47834   ด.ช. ฐิติกุล พงษ์เพชร 3 1 Sun, 19 May 2019 16:46:57 +0700
2 47836   ด.ช. ธนกฤต ภูรินสวัสดิ์ 3 1 Fri, 10 May 2019 09:04:35 +0700
3 48225   ด.ญ. พิชฌานันท์ ตาเมืองมูล 3 9 Fri, 10 May 2019 09:04:06 +0700
4 48226   ด.ญ. ภัครสร หน่อนันตา 3 9 Fri, 10 May 2019 09:02:00 +0700
5 48228   ด.ญ. เวียงล้านนา สารสืบ 3 9 Fri, 10 May 2019 09:04:35 +0700
6 48280   ด.ช. ณธเดช จิวะสันติการ 3 11 Fri, 17 May 2019 10:21:20 +0700
7 48298   ด.ช. อัตถพล ละออ 3 11 Fri, 10 May 2019 09:09:55 +0700
8 48314   ด.ญ. แรกขวัญ หอมแก่นจันทร์ 3 11 Mon, 27 May 2019 14:11:05 +0700
9 48600   ด.ญ. พิชญธิดา ใจยาบุตร 3 9 Fri, 10 May 2019 09:02:18 +0700