โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : พ20213      ชื่อวิชา : ฟุตซอล      ห้องเรียน : ศูนย์บน      วัน/คาบ : จ8

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47928   ด.ช. ณัฐกิตติ์ นิลคำ 3 3 Fri, 10 May 2019 09:04:14 +0700
2 48192   ด.ช. ณรงค์ศักดิ์ อินทรวิจิตร 3 9 Mon, 27 May 2019 13:59:16 +0700
3 48193   ด.ช. ทัชชล นันตี 3 9 Fri, 10 May 2019 09:09:16 +0700
4 48194   ด.ช. ธนพนธ์ ใจตั้ง 3 9 Fri, 10 May 2019 09:06:17 +0700
5 48196   ด.ช. ธรรมปพน วัฒนวิภา 3 9 Mon, 27 May 2019 11:38:37 +0700
6 48197   ด.ช. นนพัฒน์ พึ่งดี 3 9 Mon, 27 May 2019 12:00:56 +0700
7 48198   ด.ช. พนศักดิ์ คำพะเเย 3 9 Fri, 10 May 2019 09:10:17 +0700
8 48200   ด.ช. พิชญุตม์ เชื้อขาวพิมพ์ 3 9 Mon, 27 May 2019 13:59:16 +0700
9 48201   ด.ช. พิฑูรย์ หลำน้อย 3 9 Fri, 10 May 2019 09:21:32 +0700
10 48203   ด.ช. ภัทรดล ศรีพรหม 3 9 Fri, 10 May 2019 09:07:00 +0700
11 48204   ด.ช. ภานุพงษ์ งามสว่างจิตร์ 3 9 Fri, 10 May 2019 09:07:52 +0700
12 48205   ด.ช. ภาสกร เขื่อนแก้ว 3 9 Mon, 27 May 2019 11:38:09 +0700
13 48207   ด.ช. สรณ์ ตั้งเบญจผล 3 9 Fri, 10 May 2019 10:48:37 +0700
14 48208   ด.ช. สิทธิพล มะโนใน 3 9 Mon, 27 May 2019 13:59:16 +0700
15 48209   ด.ช. อภิวิชญ์ คำสอน 3 9 Mon, 27 May 2019 13:59:15 +0700
16 48210   ด.ช. อัครวิทย์ คงธนภักดีโสภณ 3 9 Mon, 27 May 2019 13:59:16 +0700
17 48278   ด.ช. จุฑาภัทร  ประพฤติ 3 11 Fri, 10 May 2019 09:20:33 +0700
18 48288   ด.ช. ปฏิภาณ แปงใส 3 11 Mon, 27 May 2019 13:42:55 +0700
19 48292   ด.ช. พงศกร แจ่มจันทร์ 3 11 Fri, 10 May 2019 10:32:28 +0700
20 48296   ด.ช. วิวัฒน์วงศ์  ศรีเหรา 3 11 Fri, 10 May 2019 09:42:59 +0700
21 48373   ด.ช. ดนุพล โมฬีชาติ 3 13 Fri, 10 May 2019 09:04:55 +0700
22 48375   ด.ช. ธนโชติ วะเท 3 13 Fri, 10 May 2019 09:07:18 +0700
23 48384   ด.ช. พีระพงษ์ พิมสอน 3 13 Fri, 10 May 2019 09:23:17 +0700
24 49413   ด.ช. สกุลแก้ว สิงห์แก้ว 3 9 Fri, 10 May 2019 09:12:04 +0700