โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : จ20201      ชื่อวิชา : ภาษาจีนพื้นฐาน      ห้องเรียน : 344      วัน/คาบ : จ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47847   ด.ญ. เขมจิรา เรือนแปง 3 1 Fri, 10 May 2019 09:04:10 +0700
2 47852   ด.ญ. ชนิตา เครือสาร 3 1 Fri, 10 May 2019 09:02:28 +0700
3 47893   ด.ญ. กุลธิดา บุตรา 3 2 Fri, 10 May 2019 09:01:42 +0700
4 47902   ด.ญ. ธัญพิมล วังใน 3 2 Fri, 10 May 2019 09:03:24 +0700
5 47910   ด.ญ. พัชชา พรหมสิงห์ 3 2 Mon, 27 May 2019 14:11:21 +0700
6 47916   ด.ญ. ริลลดา สมกูล 3 2 Fri, 10 May 2019 09:03:31 +0700
7 47941   ด.ญ. ชญานิษฐ์ จิวัฒนาพิทักษ์กุล 3 3 Fri, 10 May 2019 09:02:47 +0700
8 47944   ด.ญ. ชัชชลิตา แก้วสด 3 3 Fri, 10 May 2019 09:04:05 +0700
9 47954   ด.ญ. ธาริกาขจร   กฤตธรรมรัตน์ 3 3 Fri, 10 May 2019 09:04:12 +0700
10 47989   ด.ญ. ชลิดา ทองใบ 3 4 Fri, 10 May 2019 09:00:56 +0700
11 47990   ด.ญ. ชัชฎาพร มงคลสวัสดิ์ 3 4 Fri, 10 May 2019 09:02:16 +0700
12 48390   ด.ญ. ชมชนก เป็งวัง 3 13 Mon, 27 May 2019 14:11:19 +0700
13 48395   ด.ญ. นัจกร ทั้งสุข 3 13 Fri, 10 May 2019 09:04:18 +0700
14 48399   ด.ญ. ปุณยวีร์ ยะอนันต์ 3 13 Fri, 10 May 2019 09:04:06 +0700
15 48405   ด.ญ. สิริฉัตร พรหมจรรย์ 3 13 Fri, 31 May 2019 17:20:26 +0700