โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20293      ชื่อวิชา : งานห้องสมุด1      ห้องเรียน : 832      วัน/คาบ : จ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47848   ด.ญ. จิราพัชร์ กันต๊ะมา 3 1 Fri, 10 May 2019 09:08:08 +0700
2 47849   ด.ญ. จิราพัชร มีสถาน 3 1 Sun, 19 May 2019 15:52:39 +0700
3 47850   ด.ญ. ชญาภา ขระเขื่อน 3 1 Fri, 24 May 2019 11:24:50 +0700
4 47856   ด.ญ. ธัญภัทชา สังข์สมบูรณ์ 3 1 Fri, 10 May 2019 09:08:25 +0700
5 47861   ด.ญ. ปณิตา กาวิชัย 3 1 Fri, 10 May 2019 09:07:16 +0700
6 47867   ด.ญ. วสิตา อินใจ 3 1 Fri, 10 May 2019 09:05:42 +0700
7 48256   ด.ญ. กันต์รวี เมืองสิทธิ์ 3 10 Fri, 10 May 2019 09:04:32 +0700
8 48343   ด.ญ. กรรณิการ์ วงค์ธิดา 3 12 Wed, 29 May 2019 17:48:06 +0700
9 48350   ด.ญ. ธัญชนก จูอิน 3 12 Sun, 26 May 2019 21:58:04 +0700