โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20275      ชื่อวิชา : ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก      ห้องเรียน : 128      วัน/คาบ : จ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47841   ด.ช. พูนทรัพย์ ทำว่อง 3 1 Fri, 10 May 2019 09:02:02 +0700
2 47863   ด.ญ. พินทุ์สุดา ปินตาวงค์ 3 1 Fri, 10 May 2019 09:02:10 +0700
3 47864   ด.ญ. เพ็ญพิชญา ทิพย์มณี 3 1 Fri, 10 May 2019 09:01:56 +0700
4 47865   ด.ญ. ภัสพร บุญเป็ง 3 1 Fri, 10 May 2019 09:02:40 +0700
5 47873   ด.ญ. สุวพัชร สัญญะเขื่อน 3 1 Wed, 15 May 2019 09:42:51 +0700
6 48265   ด.ญ. ปรัชญาพร จันทร์ต๊ะคำ 3 10 Fri, 10 May 2019 09:02:23 +0700
7 48284   ด.ช. ธัญญวัฒน์ หน่อแก้วมูล 3 11 Fri, 10 May 2019 09:02:43 +0700
8 48369   ด.ช. ชวกร อารมย์ดี 3 13 Thu, 16 May 2019 11:49:06 +0700
9 48380   ด.ช. ปฏิภาณ ประเสริฐศิลป์ 3 13 Fri, 10 May 2019 09:02:35 +0700
10 48382   ด.ช. พงศ์พิพัฒน์ ปรปักษ์ขาม 3 13 Fri, 10 May 2019 09:01:26 +0700
11 48385   ด.ช. เมฑาวัฒน์ ศรีทิญาติ 3 13 Thu, 16 May 2019 11:49:06 +0700
12 48386   ด.ช. ยศกร ไตรถาวร 3 13 Fri, 10 May 2019 09:01:22 +0700
13 48387   ด.ญ. กัลยรัตน์ สมรอบรู้ 3 13 Fri, 10 May 2019 09:01:05 +0700
14 48394   ด.ญ. ณิชกานต์ ตั้งสุวรรณ 3 13 Fri, 10 May 2019 09:02:35 +0700
15 48591   ด.ช. สกลภัทร ภิญโญ 3 13 Fri, 10 May 2019 09:14:19 +0700
16 48592   ด.ช. ณัฐดนัย อินนันชัย 3 13 Thu, 16 May 2019 11:49:06 +0700