โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20245      ชื่อวิชา : พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์      ห้องเรียน : 122      วัน/คาบ : จ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47876   ด.ช. คณิน สินพาณี 3 2 Fri, 10 May 2019 09:02:39 +0700
2 47879   ด.ช. นิธิพัทธิ์ รักใหม่ 3 2 Mon, 27 May 2019 13:44:35 +0700
3 47880   ด.ช. ปฐวีกานต์ คุ้มโฉม 3 2 Fri, 10 May 2019 09:03:48 +0700
4 47882   ด.ช. ปริญ มิตรเจริญ 3 2 Fri, 10 May 2019 09:05:40 +0700
5 47883   ด.ช. ปัณณวิชญ์ อารีพร 3 2 Fri, 10 May 2019 09:02:58 +0700
6 47884   ด.ช. พชร ปาละวงศ์ 3 2 Fri, 10 May 2019 11:10:14 +0700
7 47886   ด.ช. วชร อินทพันธุ์ 3 2 Fri, 10 May 2019 09:01:23 +0700
8 47890   ด.ช. สันติสุข จงกล 3 2 Fri, 10 May 2019 11:10:14 +0700
9 47891   ด.ช. เอกรักษ์ คู่ลู่ 3 2 Mon, 27 May 2019 15:29:58 +0700
10 47937   ด.ญ. กัญญารัตน์ บุญโนนแต้ 3 3 Fri, 10 May 2019 09:05:07 +0700
11 47968   ด.ช. นราวิชญ์ เพ็งสว่าง 3 4 Fri, 10 May 2019 09:07:28 +0700
12 47974   ด.ช. ลภัส   นภาคณากร 3 4 Fri, 10 May 2019 09:06:22 +0700