โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20243      ชื่อวิชา : พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์      ห้องเรียน : 123      วัน/คาบ : จ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47877   ด.ช. จารุวิทย์ คิดอ่าน 3 2 Fri, 10 May 2019 09:04:39 +0700
2 47878   ด.ช. ธนวัฒน์ ทองศรีนวล 3 2 Sun, 26 May 2019 09:32:18 +0700
3 47881   ด.ช. ประสบโชค ตรียกูล 3 2 Fri, 10 May 2019 09:11:53 +0700
4 47966   ด.ช. ธีรเนตร โทธรัตน์ 3 4 Fri, 10 May 2019 09:01:03 +0700
5 48245   ด.ช. พงศพัศ ฝั้นชุมภู 3 10 Fri, 10 May 2019 09:11:47 +0700
6 48300   ด.ญ. กรวีร์ นนท์เต็ม 3 11 Fri, 10 May 2019 09:01:27 +0700
7 48301   ด.ญ. ขวัญลักษณ์ ทิพยศุภลักษณ์ 3 11 Fri, 10 May 2019 09:00:29 +0700
8 48352   ด.ญ. นิศากร โพธิพันธ์ 3 12 Fri, 10 May 2019 09:08:20 +0700
9 48357   ด.ญ. ภัทรรพี มานะดี 3 12 Fri, 10 May 2019 09:10:07 +0700
10 49409   ด.ช. จักรกฤษณ์ อลังการนันท์ 3 9 Fri, 17 May 2019 09:04:34 +0700