โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20240      ชื่อวิชา : ช่างปูน      ห้องเรียน : ช่างอุตฯ1      วัน/คาบ : จ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47842   ด.ช. ภูผา ไชยรุ่งเรือง 3 1 Mon, 27 May 2019 12:22:57 +0700
2 47853   ด.ญ. ญาณิดา ธรรมสอน 3 1 Mon, 27 May 2019 14:11:17 +0700
3 47855   ด.ญ. ธนัชญา ตื้อยศ 3 1 Mon, 27 May 2019 14:16:59 +0700
4 47859   ด.ญ. นันท์ชนัท ยศปินตา 3 1 Mon, 27 May 2019 14:16:59 +0700
5 47868   ด.ญ. วิชญาพร สีตาบุตร 3 1 Mon, 27 May 2019 14:17:00 +0700
6 47870   ด.ญ. ศิริลักษณ์ ศรีไชยชนะ 3 1 Mon, 27 May 2019 14:16:59 +0700
7 47871   ด.ญ. สิริกร สันเทพ 3 1 Mon, 27 May 2019 14:16:59 +0700
8 47874   ด.ญ. อภิชญา ชูบาล 3 1 Mon, 27 May 2019 14:16:59 +0700
9 47918   ด.ญ. ศิวาพร แก้วนันชัย 3 2 Fri, 10 May 2019 09:03:28 +0700
10 48235   ด.ช. กรินทร์ มณีอินทร์ 3 10 Fri, 10 May 2019 09:01:02 +0700
11 48242   ด.ช. นิธิพงศ์ ไกรฤกษ์ 3 10 Fri, 10 May 2019 09:04:16 +0700
12 48264   ด.ญ. ปณิตา รัศมี 3 10 Fri, 10 May 2019 09:03:15 +0700
13 48267   ด.ญ. ปรีลดา   สมุทรวงค์ 3 10 Fri, 10 May 2019 09:02:28 +0700
14 48365   ด.ช. กฤตยชญ์ สมพงษ์ 3 13 Thu, 16 May 2019 10:10:34 +0700
15 48372   ด.ช. ณัฐนนท์ หงษ์ใจสี 3 13 Thu, 16 May 2019 10:10:34 +0700
16 48374   ด.ช. ธนชิต สิริเยาวลักษณ์ 3 13 Thu, 16 May 2019 10:10:33 +0700
17 48378   ด.ช. นนทพัทธ์ แก้วอ้น 3 13 Fri, 10 May 2019 09:03:29 +0700
18 48383   ด.ช. พชรพล ถามูล 3 13 Fri, 10 May 2019 09:06:15 +0700