โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20210      ชื่อวิชา : การปลูกพืชสมุนไพร      ห้องเรียน : เกษตร3      วัน/คาบ : จ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47888   ด.ช. ศุภกร งามเมือง 3 2 Fri, 10 May 2019 09:01:31 +0700
2 47943   ด.ญ. ชลธิดา กิจพายัพ 3 3 Fri, 17 May 2019 11:59:55 +0700
3 47946   ด.ญ. ฐิตาภา เนื่องศาสน์ศรี 3 3 Fri, 17 May 2019 11:59:56 +0700
4 47959   ด.ญ. พิชาสิรี วงศ์เอบุตร 3 3 Fri, 17 May 2019 11:59:56 +0700
5 47961   ด.ญ. รวิพร มณีมูล 3 3 Fri, 17 May 2019 11:59:56 +0700
6 48005   ด.ญ. ภชรวลัย ผากา 3 4 Fri, 10 May 2019 09:02:26 +0700
7 48189   ด.ช. กัณฐพันธ์ เปรมทอง 3 9 Fri, 10 May 2019 09:01:09 +0700
8 48268   ด.ญ. ปานชนก พิชิตสันต์ 3 10 Fri, 10 May 2019 09:02:17 +0700
9 48306   ด.ญ. นงรวีร์ ต๊ะนางอย 3 11 Fri, 10 May 2019 09:01:33 +0700
10 48308   ด.ญ. เบญญาภา สารคาม 3 11 Fri, 10 May 2019 09:02:06 +0700
11 48319   ด.ญ. เสาวณิต อดิศัยวัชราพร 3 11 Fri, 10 May 2019 09:01:44 +0700
12 48332   ด.ช. ธนศาสตร์ อินคำเชื้อ 3 12 Fri, 10 May 2019 09:01:33 +0700
13 48355   ด.ญ. พันนิดา พลนา 3 12 Fri, 10 May 2019 09:02:17 +0700
14 48361   ด.ญ. วรัทยา กันต๊ะมา 3 12 Fri, 10 May 2019 09:55:03 +0700
15 48362   ด.ญ. วิชชุลดา แก้วคำปัน 3 12 Fri, 10 May 2019 09:02:22 +0700