โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : อ22227      ชื่อวิชา : การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน      ห้องเรียน : 742      วัน/คาบ : พฤ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48625   ด.ญ. ธัญชนก พนะการ 2 1 Thu, 09 May 2019 09:01:09 +0700
2 48632   ด.ญ. พรนับพัน พลเมฆ 2 1 Thu, 09 May 2019 09:01:19 +0700
3 48644   ด.ช. บวรนันท์ สุวงษ์ 2 2 Thu, 09 May 2019 09:01:07 +0700
4 48653   ด.ช. ศิรโรจน์ อุตุดี 2 2 Thu, 09 May 2019 09:08:18 +0700
5 48682   ด.ช. โชติพัฒนพงศ์ เทิดเบญจธร 2 3 Thu, 09 May 2019 09:01:06 +0700
6 48683   ด.ช. ณัฐธนเสฏฐ์ ฝั้นเต็ม 2 3 Thu, 09 May 2019 09:01:41 +0700
7 48692   ด.ช. สรณัฐ พรมจักร์ 2 3 Thu, 09 May 2019 09:03:37 +0700
8 48695   ด.ช. อนลัส ทองสุข 2 3 Thu, 09 May 2019 09:01:46 +0700
9 48746   ด.ญ. พิชชาภา วงค์มี 2 4 Thu, 09 May 2019 09:00:51 +0700
10 48747   ด.ญ. พิชญาภัค ศรีไชยวงค์ 2 4 Thu, 09 May 2019 09:03:05 +0700
11 48759   ด.ญ. เอื้ออังกูร อินต๊ะวงศ์ 2 4 Thu, 09 May 2019 09:02:24 +0700
12 49053   ด.ช. ธนาธิป อินสุวรรณ 2 12 Thu, 09 May 2019 09:02:22 +0700
13 49068   ด.ญ. ธมนวรรณ เป็งเมืองมูล 2 12 Thu, 09 May 2019 09:01:49 +0700
14 49080   ด.ญ. อนัญญา แก้วร่วมวงค์ 2 12 Tue, 28 May 2019 20:00:34 +0700
15 49166   ด.ช. ธนกร จอมฟอง 2 15 Thu, 09 May 2019 09:06:40 +0700
16 49168   ด.ช. นันทพล ไชยอินทร์ 2 15 Thu, 09 May 2019 09:03:06 +0700