โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : อ22227      ชื่อวิชา : การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน      ห้องเรียน : 733      วัน/คาบ : พฤ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48622   ด.ญ. ณัชชา โตสงวน 2 1 Thu, 09 May 2019 09:05:38 +0700
2 48634   ด.ญ. พัสวีภัค ปัญญาหลวง 2 1 Thu, 09 May 2019 09:22:47 +0700
3 48669   ด.ญ. ธิตาภัทร แซ่โต๋ว 2 2 Thu, 09 May 2019 09:03:54 +0700
4 48670   ด.ญ. นงนภัส สุทธิพรมณีวัฒน์ 2 2 Thu, 09 May 2019 09:07:54 +0700
5 48672   ด.ญ. บูรณี สายโท๊ะ 2 2 Thu, 09 May 2019 09:01:23 +0700
6 48691   ด.ช. ไม้ต้น บุพชาติ 2 3 Thu, 09 May 2019 09:24:41 +0700
7 48735   ด.ช. สุณัฐสิษฐ์ เครือปาละ 2 4 Thu, 09 May 2019 09:25:19 +0700
8 48740   ด.ญ. ณัฐธัญ จำปาทิพย์ 2 4 Thu, 09 May 2019 09:05:45 +0700
9 49065   ด.ญ. ณัฐกฤตา คำแก้ว 2 12 Thu, 09 May 2019 09:05:38 +0700
10 49073   ด.ญ. ปุณยนุช ตันจันทร์กูล 2 12 Thu, 09 May 2019 09:05:43 +0700
11 49162   ด.ช. กวินภพ สูติวงศ์ 2 15 Thu, 09 May 2019 09:06:47 +0700
12 49163   ด.ช. เกียรติกุล แปงกาใส 2 15 Thu, 16 May 2019 09:51:40 +0700
13 49165   ด.ช. ตระกูล บูรณะโรจน์ตระกูล 2 15 Thu, 09 May 2019 09:04:44 +0700
14 49174   ด.ช. ระวิพล ช่างปณีตัง 2 15 Thu, 09 May 2019 09:07:16 +0700
15 49180   ด.ช. เสฏฐพงศ์ ศรีหนุ้น 2 15 Thu, 09 May 2019 09:05:06 +0700