โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ส22283      ชื่อวิชา : อาเซียนศึกษา      ห้องเรียน : 321      วัน/คาบ : พฤ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48627   ด.ญ. บุษยวีย์ รุจิระปรีชากุล 2 1 Thu, 09 May 2019 09:02:44 +0700
2 48684   ด.ช. ติณชญาวิชญ์ แก้วสัก 2 3 Thu, 09 May 2019 09:04:31 +0700
3 48686   ด.ช. ธนภัทร แก้ววิมล 2 3 Thu, 09 May 2019 09:03:52 +0700
4 48687   ด.ช. ธีรวัสส์ จันสุภาเสน 2 3 Thu, 09 May 2019 09:01:43 +0700
5 48753   ด.ญ. ภูริชา อ๊อดทรัพย์ 2 4 Thu, 09 May 2019 09:02:31 +0700
6 48754   ด.ญ. สิริน พิบูลสุรการ 2 4 Thu, 09 May 2019 09:00:47 +0700
7 48756   ด.ญ. สุประวีณ์ สินไชยภัทร 2 4 Thu, 09 May 2019 09:02:07 +0700
8 48983   ด.ญ. กมลทิพย์ อิ่นคำ 2 10 Thu, 09 May 2019 09:02:13 +0700
9 49023   ด.ญ. จิรัชยา ยะวงค์แล 2 11 Thu, 16 May 2019 14:03:33 +0700
10 49045   ด.ช. ชนกันต์ เกิดผล 2 12 Thu, 09 May 2019 09:01:28 +0700
11 49124   ด.ช. ธนกฤต สันบุญเป็ง 2 14 Thu, 09 May 2019 09:03:51 +0700
12 49132   ด.ช. ภูริณัฐ ตันวงศ์ 2 14 Fri, 17 May 2019 10:10:11 +0700
13 49135   ด.ช. วรมงคล เครือสุวรรณ 2 14 Thu, 09 May 2019 09:01:12 +0700
14 49191   ด.ญ. พัชณิกา ฟูใจ 2 15 Thu, 09 May 2019 09:00:54 +0700
15 49193   ด.ญ. วรินทร์ณิชา หลักทรัพย์ 2 15 Thu, 09 May 2019 09:04:27 +0700
16 49196   ด.ญ. สราวลี มีมานะ 2 15 Thu, 09 May 2019 09:01:55 +0700
17 49399   ด.ญ. ภูเพียงฟ้า อภิอัญมณี 2 11 Thu, 09 May 2019 09:02:36 +0700