โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : พ20207      ชื่อวิชา : ฟุตบอล      ห้องเรียน : สนามฟุตบอล      วัน/คาบ : อ4

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49616   ด.ช. ถิรภัทร สุรินทร์ 1 5 Thu, 16 May 2019 10:55:17 +0700
2 49628   ด.ช. ภัทรพล สิงห์ทอง 1 5 Mon, 13 May 2019 09:48:41 +0700
3 49631   ด.ช. วชิราวุธ มลฟู 1 5 Mon, 13 May 2019 09:05:25 +0700
4 49673   ด.ช. สิงหเดช แสนวงค์คำ 1 6 Mon, 13 May 2019 09:06:07 +0700
5 49675   ด.ช. โสภณ นามวงศ์ 1 6 Mon, 13 May 2019 10:48:39 +0700
6 49703   ด.ช. ฉัตรดนัย บุญอธึก 1 7 Mon, 13 May 2019 10:18:43 +0700
7 49751   ด.ช. ดนุพัฒน์ โกเมฆ 1 8 Thu, 16 May 2019 09:10:09 +0700
8 49795   ด.ช. ณภัทร วิทิตานนท์ 1 9 Mon, 13 May 2019 09:48:15 +0700
9 49809   ด.ช. ศิวพล กองแก้ว 1 9 Tue, 28 May 2019 10:38:21 +0700
10 49840   ด.ช. เฉลิมเกียรติ กัน 1 10 Tue, 28 May 2019 10:28:22 +0700
11 49842   ด.ช. ณรงศักดิ์ ฉัตรดี 1 10 Mon, 13 May 2019 09:52:45 +0700
12 49850   ด.ช. ภรภัทร ฉายรังษี 1 10 Mon, 13 May 2019 09:19:53 +0700
13 49863   ด.ช.. สัฏฐี ทำทอง 1 10 Mon, 13 May 2019 10:48:51 +0700
14 49881   ด.ช. กรณ์ดนัย ปินตาวงค์ 1 11 Mon, 13 May 2019 09:02:40 +0700
15 49884   ด.ช. เจตนิพัทธ์ พิมสาร 1 11 Mon, 13 May 2019 09:35:24 +0700
16 49885   ด.ช. ไชยนันท์ อินธนาพันธ์ 1 11 Mon, 13 May 2019 10:09:41 +0700
17 49889   ด.ช. ธนากานต์ ยะถา 1 11 Mon, 13 May 2019 09:16:53 +0700
18 49891   ด.ช. พิชญุตม์ ท้าวไชยยา 1 11 Mon, 13 May 2019 09:05:27 +0700
19 49894   ด.ช. ภาคย์โภไคย หมื่นเทพ 1 11 Mon, 13 May 2019 09:32:03 +0700
20 49936   ด.ช. พีรพัฒน์ เครือคำน้อย 1 12 Mon, 13 May 2019 11:04:58 +0700
21 49943   ด.ช. สรวิชญ์ เถินบุรินทร์ 1 12 Mon, 13 May 2019 09:01:06 +0700
22 49983   ด.ช. วทัญญู ยะเรือนงาม 1 13 Wed, 15 May 2019 09:52:45 +0700
23 49990   ด.ช. ศุภวิชญ์ ทาสิทธิ์ 1 13 Fri, 17 May 2019 15:17:32 +0700